Easy HTML Autorun Builder:Συμφωνητικό Τελικού Χρήστη

Σημαντικό — διαβάστε προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προιόν!

Αυτό το Συμφωνητικό Τελικού Χρήστη ('EULA') είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα στον δημιουργό του 'Easy HTML Autorun Builder' (το 'Λογισμικό Προιόν ') — την Εταιρεία 'Easy HTools' (ο 'Συγγραφέας'), και σε σας (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Εγκαθιστώντας, αντιγράφοντας, ή χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Προιόν, συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτού του Συμφωνητικού Χρήσης, μην κάνετε εγκατάσταση και χρήση αυτού του Λογισμικού Προιόντος.

Άδεια Χρήσης Λογισμικού

Το Λογισμικό Προιόν προστατεύεται από διεθνής νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και νόμους προστασίας κατά της αντιγραφής. Το Λογισμικό Προιόν κατοχυρώνεται με Άδεια Χρήσης, δεν Πωλείται.

Η Συμφωνία ισχύει μετά την αγορά μιας Άδειας Χρήσης Λογισμικού από τον χρήστη. Χωρίς να έχετε την Άδεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Προιόν μόνο σύμφωνα με τους ήδη γνωστοποιημένους όρους.

Η Άδεια Χρήσης Περιέχει:

  1. Βασική Άδειας Χρήσης;
  2. Διαφορές μεταξύ των Τύπων Άδειας;
  3. Χαρακτηριστικά Εκδόσεων χωρίς Εγγραφή;
  4. Περιορισμένη Εγγύηση.

1. Βασική Άδειας Χρήσης

Αναπαραγωγή και Διανομή

Μετά την Εγγραφή, το αρχείο της εγγραφής σας θα σας αποσταλεί προσωπικά. Αυτό το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το αγόρασε και δεν πρέπει να μοιραστεί με άλλα πρόσωπα ή ομάδες. Η διανομή του αρχείου εγγραφής θα σημάνει την άμεση και αυτόματη λήξη των δικαιωμάτων που χορηγούνται από αυτό το Τελικό Συμφωνητικό Χρήσης.

Δικαιώματα:

Η Προσωπική Άδεια Χρήσης δίνει το δικαίωμα εγκατάστασης, αντιγραφής, πρόσβασης, απεικόνισης, εκτέλεσης, τη δημιουργία αντίγραφου, και γενικά την χρήση μιας έκδοσης του Λογισμικού Προιόντος που καθορίζεται τη χρονική στιγμή της αγοράς, σ' έναν μονό Υπολογιστή, για δημιουργία CDs μόνο για ατομική χρήση!

Η Εταιρική Άδεια Χρήσης αντιπροσωπεύει το δικαίωμα χρήσης απεριόριστων εκδόσεων του Λογισμικού Προιόντος που καθορίζεται τη χρονική στιγμή της αγοράς, σε όλους τους Υπολογιστές του ίδιου οργανισμού, και επιτρέπει την χρήση ή και την πώληση των CDs χωρίς περιορισμούς.

Απαραίτητη Προυπόθεση ότι κάθε έκδοση θα είναι ένα γνήσιο και πιστό αντίγραφο, που θα περιλαμβάνει όλες τις σημειώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και τα νόμιμα κατατεθέντα εμπορικά σήματα, και θα συνοδεύεται από ένα αντίγραφο αυτού του Συμφωνητικού Χρήσης.

Ο Συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα ενσωμάτωσης στο Λογισμικό Προιόν τεχνολογίας που θα αποτρέψει την παράνομη και χωρίς άδεια χρήση του.

Υποχρεώσεις:

Δε θα πρέπει να κάνετε χρήση, αντιγραφή, εξομοίωση, τροποποίηση, κλωνοποίηση, ενοικίαση, δανεισμό, πώληση, και κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση και μεταπώληση του κώδικα τού Λογισμικού Προιόντος και διαφόρων μερών της σύνθεσης του, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται μέσα σ' αυτήν την Άδεια. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα αποτελέσει άμεση και αυτόματη διακοπή των δικαιωμάτων που χορηγούνται με αυτήν την Συμφωνία και μπορεί να επιφέρει νομικές κυρώσεις καθώς και την ποινική δίωξη.

Διακοπή Συμφωνίας

Χωρίς να λάβει υπόψη άλλα δικαιώματα, ο Συγγραφέας μπορεί να τερματίσει αυτήν την συμφωνία, εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις καταστάσεις αυτού του Συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού Προιόντος και τα διάφορα μέρη που το αποτελούν.

2. Διαφορές μεταξύ Τύπων Άδειας

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες:

Τύπος Άδειας

Περιορισμοί

Τιμή

Απλή Άδεια Χρήσης — για χρησιμοποίηση των CDs/DVDs για προσωπικούς σκοπούς.

Περιορισμοί διανομής των CDs/DVDs.

$29.95 USD

Εταιρική Άδεια Χρήσης — για χρησιμοποίηση/πώληση των CDs/DVDs για εμπορικούς σκοπούς.

Χωρίς Λειτουργικούς Περιορισμούς.

$59.95 USD

3. Χαρακτηριστικά Εκδόσεων χωρίς Εγγραφή

Δοκιμαστικές εκδόσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμες για 'κατέβασμα' μέσω του Διαδικτύου. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς εγγραφή και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό από την ημέρα εγκατάστασης. Εάν σε αυτήν την περίοδο, με τη βοήθεια του Λογισμικού Προιόντος δημιουργήσετε υλικό (και το δημοσιεύσετε), τότε θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια Σύνδεση για τον Συγγραφέα και το Όνομα τού Λογισμικού Προιόντος. Μετά την γνωριμία με το Πρόγραμμα, ο χρήστης θα πρέπει είτε να προβεί σε εγγραφή του Προγράμματος αγοράζοντας μια Άδεια Χρήσης, είτε να σταματήσει να το χρησιμοποιεί και να διαγράψει το Λογισμικό Προιόν, το διανεμηθέν Πακέτο Εγκατάστασης του, και όλα τα Αντίγραφα Ασφαλείας που έχει στην κατοχή του.

Μετά την εγγραφή (αγορά της άδειας) αυτό το Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ.

4. Περιορισμένη Εγγύηση

Ο Συγγραφέας παρέχει εγγύηση στο Λογισμικό Προιόν για την αξιοπιστία της μεταφοράς (μόνο για επίσημες διανομές σε CD), την απουσία ιών και άλλων διαφημιστικών ή/και κατασκοπευτικών προγραμμάτων.

Το Λογισμικό Προιόν και όλα τα σχετικά έγγραφα, παρέχονται "ως έχει" χωρίς εγγύηση κανενός είδους, είτε σαν έκφραση ή ως υπονοούμενη, περιλαμβάνοντας χωρίς περιορισμούς, παροχές εγγύησης για εμπορευσιμότητα, ή το ταίριασμα με τις ανάγκες του χρήστη. Η ευθύνη της χρήσης του Λογισμικού Προιόντος και οι κίνδυνοι που αυτή περιέχει ανήκει ολοκληρωτικά σε σας.

Σε καμιά περίπτωση ο συγγραφέας αυτού του Λογισμικού Προιόντος δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος για όποιες ζημιές (περιλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, ζημιές από απώλεια εταιρικού υλικού, διακοπή εργασίας, απώλεια εμπορικών κερδών ή όποια άλλη χρηματική απώλεια) που θα προέλθει από την χρήση ή τη μη-χρηστικότητα αυτού του προιόντος, ακόμα και όταν ο Συγγραφέας αυτού του Λογισμικού Προιόντος σας έχει ειδοποιήσει για την πιθανότητα τέτοιων κινδύνων.


Όλα τα δικαιώματα που δεν εκφράζονται μέσα στην συμφωνία τα διατηρεί η Εταιρεία Easy HTools. Όλα τα δικαιώματα χρήσης των προιόντων Easy HTools Corporation ανήκουν αποκλειστικά στον συγγραφέα — την εταιρεία Easy HTools.

 

Σας ευχαριστούμε για την εκλογή του 'Easy HTML Autorun Builder' 

© Easy HTools LLC, 2004-2011.   All rights reserved